Stichting Echo werd in 1995 opgericht door Marjet Derks, José Eijt en Marit Monteiro. Deze historica’s waren van mening dat in de geschiedschrijving tot dan toe te weinig aandacht bestond voor de betekenis van religie in relatie tot sekse. De wisselwerking tussen geloof en sekse, de betekenis en vormgeving van vrouwelijkheid en mannelijkheid in een religieuze context – dergelijke thema’s kwamen in de traditionele geschiedschrijving nauwelijks aan de orde. Dat tekort was vooral duidelijk in de geschiedschrijving over het geestelijk leven en de werkzaamheden van vrouwelijke religieuzen, waarin nauwelijks aandacht was voor zusters als vrouwen. Evenzo was er nauwelijks aandacht voor mannelijke religieuzen als mannen.

Sinds haar oprichting heeft Stichting Echo eraan gewerkt de rol van geloven in het leven van mensen aan het licht brengen en stemmen te laten klinken die tot dusver nauwelijks hoorbaar waren. Met name de stemmen van vrouwen in wier leven geloof een belangrijke, soms zelfs centrale plaats innam, religieuzen zowel als leken. Maar ook de stemmen van mannen, monniken, broeders, paters, priesters en leken hebben aandacht gekregen. Steeds gaat het daarbij om de persoonlijke beleving van geloof en de manier waarop mannen en vrouwen daar vorm aan gaven, in hun werkzame leven en in hun persoonlijke leven.

Stichting Echo probeert haar doel op verschillende manieren te bereiken. Allereerst door geschiedschrijving in opdracht van congregaties en instellingen op levensbeschouwelijke grondslag, zoals verenigingen, ziekenhuizen en scholen. Binnen deze gemeenschappen en instellingen is de laatste jaren een grote belangstelling gegroeid voor hun spirituele en historische wortels. Er kunnen vele aanleidingen zijn om terug te kijken naar het verleden: een markant jaar in de geschiedenis of veranderingen die op komst zijn. Soms is gewoon ouder worden al genoeg als aanzet voor een wetenschappelijke verantwoorde terugblik op hetgeen er geloofd, gedaan en bereikt werd. De publicaties die uit deze projecten voortkomen zijn voor de opdrachtgevers een bron van informatie en inspiratie; voor Stichting Echo zelf zijn zij een manier om nieuwe historische feiten en inzichten aan andere historici en aan een breed geïnteresseerd publiek te presenteren. Tot slot organiseert Stichting Echo met hetzelfde doel voor ogen lezingen en studiedagen voor een breed publiek. De resultaten van deze evenementen worden gepubliceerd door middel van wetenschappelijke bundels.

Oud-bestuursleden van Stichting Echo zijn: Marjet Derks (secretaris, 1995-2005), José Eijt (voorzitter, 1995-2005), Suzanne Hautvast (bestuurslid, 2000-2003), Kirsten Hulsker (bestuurslid, 2015-2019), Janice Hinlopen (penningmeester, 1995-2006), Liesbeth Labbeke (bestuurslid, 2005-2014), Marit Monteiro (bestuurslid, 1995-2000), Vefie Poels (voorzitter, 2005-2015), Judith de Raat (bestuurslid, 1999-2005) en Joos van Vugt (bestuurslid, 2004-2005; secretaris, 2005-2014).